Konkurs nr 04/10/2023 – uwaga zmiana terminu składania ofert

Konkurs ofert na roboty dekarskie i kominiarskie w budynkach zarządzanych przez ADEON

Adres robót: Bielsko-Biała.

Zamawiający: Wspólnoty Mieszkaniowe reprezentowane przez „Zarządzanie Nieruchomościami ADEON Sp. z o.o.” w Bielsku-Białej.

Opis robót: usługi w zakresie drobnych prac dekarskich i kominiarskich:
– uszczelnianie pokryć dachowych,
– konserwacje obróbek blacharskich,
– konserwacje i wymiany rynien i rur spustowych,
– uzupełniania tynków na kominach,
– przemurowywanie kominów,
– wykonywanie nowych kominów.

Dostawa materiałów i sprzętu po stronie Wykonawcy.
Termin płatności: do 14 dni od złożenia faktury wraz z protokołem odbioru robót.
Osoby zainteresowane wykonywaniem ww. prac proszone są o złożenie w terminie do 30.04.2024r. ofert z wykazem świadczonych usług

Oferta powinna ponadto zawierać:
– aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
– kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
– referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat,

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie, lub drogą elektroniczną na adres: oferty@adeon.com.pl

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Zapraszamy do zapoznania się z innymi konkursami 

Podobne wpisy