Informujemy, że zbiorcze deklaracje dla nieruchomości wspólnot mieszkaniowych składa zarządca, na podstawie danych dostarczanych przez Właścicieli lokali.
Właściciele lokali mają obowiązek przekazywania do zarządcy informacji o każdej zmianie mającej wpływ na wysokość opłaty. Zgłoszenie zmiany, o której mowa – w formie pisemnego oświadczenia – winno być dokonane niezwłocznie, najpóźniej do 3 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiany liczby osób w lokalu. Złożenie oświadczenia po tym terminie spowoduje, że zostanie ona uwzględniona od miesiąca, w którym złożono oświadczenie. Wymóg ten wynika z faktu, że deklaracja składana przez zarządcę ustalająca wysokość opłaty stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, w przypadku stwierdzenia przez Urząd Miejski braku lub zaniżenia opłaty.

Oświadczenia dotyczące LOKALI MIESZKALNYCH:
Aby zapewnić właściwą formę przekazywania informacji dotyczących opłat za odpady, poniżej znajdują się druki oświadczeń, które po wypełnieniu i podpisaniu należy przekazać zarządcy, jednym z następujących sposobów:

  • osobiście do siedziby zarządcy,
  • poprzez wysłanie listu,
  • drogą elektroniczną jako skan na adres: odpady@adeon.com.pl

Formularze:
POBIERZ w formacie PDF
POBIERZ w formacie DOCX

Oświadczenia dotyczące LOKALI UŻYTKOWYCH:
W sprawie ustalenia wymiaru opłaty za odbiór odpadów komunalnych z lokali użytkowych, prosimy o bezpośredni kontakt z zarządcą nieruchomości lub biurem spółki:

Aktualne informacje, przydatne w gospodarowaniu odpadami można znaleźć na stronie:
https://czystemiasto.bielsko-biala.pl/aktualnosci

Zgodnie z uchwałą nr LIV/1236/2023 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej od 01.05.2023 r. obowiązują opłaty za odbiór odpadów komunalnych zamieszczone w poniższej tabeli
Link do uchwały Rady Miasta: kliknij