Konkurs 01/05/2024

Konkurs ofert na remont chodnika zlokalizowanego przy budynku M. Konopnickiej 24 w Bielsku-Białej

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. M. Konopnickiej 24 reprezentowana przez „Zarządzanie Nieruchomościami Adeon Sp. z o.o.”  w Bielsku-Białej.
Zakres robót:
– rozbiórka istniejącego chodnika i podbudowy wraz z wywozem materiału z rozbiórki,
– sprawdzenie i ewentualne udrożnienie kanalizacji deszczowej,
– wykonanie nowej podbudowy wraz z zaklinowaniem i zagęszczeniem,
– wykonanie nowego chodnika z kostki brukowej wraz z obrzeżami i korytem ściekowym z kostki,
– montaż wpustów wraz z podłączeniem do kanalizacji,
Powierzchnia chodnika: około 160 m2.
Dostawa materiałów i sprzętu po stronie Wykonawcy.
Termin płatności: 30 dni od złożenia faktury wraz z protokołem odbioru robót.

Osoby posiadające oraz doświadczenie w wykonywaniu robót drogowych zainteresowane wykonaniem ww. prac proszone są o przeprowadzenie oględzin oraz złożenie w terminie do 31.05.2024. ofert z podaniem:
– ceny robót netto i brutto; oferowana cena winna uwzględniać wszystkie niezbędne czynności celem wykonania przedmiotu umowy
– okresu gwarancji na wykonane roboty,
– terminu realizacji robót.

Pożądany termin wykonania robót: nie później niż 10 października 2024 roku
Oferta powinna ponadto zawierać:
– NIP i Regon firmy,
– kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
– referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat,
– oświadczenie o związaniu ofertą przez okres nie krótszy niż 40 dni dni od terminu składania ofert.

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie, lub drogą elektroniczną na adres: oferty@adeon.com.pl

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Zapraszamy do zapoznania się z innymi konkursami

 

Podobne wpisy