Informacja dotycząca składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informujemy, iż każdy właściciel, współwłaściciel, użytkownik nieruchomości, na której powstają odpady komunalne ma obowiązek niezwłocznego złożenia informacji o liczbie osób w miesiącu, w którym wystąpiła zmiana.

W związku z powyższym przypominamy o obowiązku aktualizacji oświadczeń w przypadku każdej zmiany liczby osób zamieszkujących w lokalu np. narodzin dziecka, wprowadzenia się nowego mieszkańca, zgonu mieszkańca.

Jednocześnie nadmieniamy, że opłata za odpady zaliczana jest do danin publicznych i podlega przepisom (w tym egzekucji) jak zobowiązania podatkowe.

Wniosek o zmianę liczby osób do pobrania.

Podobne wpisy