Konkurs nr 1/11/2023

Konkurs ofert na wykonanie remontu instalacji elektrycznej w częściach wspólnych budynku przy ul. Solnej 10 w Bielsku-Białej

Adres robót: Bielsko-Biała, ul. Solna 10.

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Solnej 10 reprezentowana przez „Zarządzanie Nieruchomościami ADEON Sp. z o.o.” w Bielsku-Białej.

Opis czynności do wykonania:
– roboty opisane w przedmiarze robót (przedmiar zostanie przesłany na życzenie oferenta),
– odbiorcze badanie instalacji elektrycznej zgodnie z normą PN-IEC 60364-6-61:2000,
– wykonanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej spo­rządzonej w systemie Auto­Cad, MS Word, MS Excel lub programie wskazanym przez Zlecenio­dawcę. Dokumentacja ta powinna w szczególności zawierać: opis techniczny wykonanych prac, dokumentację rysunko­wą powykonawczą, instrukcję eksploatacji, oświadczenie kierownika ro­bót/budowy o wykona­niu robót zgodnie z przepisami.

Dostawa materiałów i sprzętu po stronie Wykonawcy.
Termin płatności: do 30 dni od złożenia faktury wraz z protokołem odbioru robót.
Wzór umowy zostanie przesłany na życzenie oferenta.

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu robót elektrycznych zainteresowane wykonaniem ww. prac proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku (po uprzednim umówieniu terminu) oraz złożenie w terminie do 15.12.2023. ofert z podaniem:
– ceny robót netto i brutto (stawka podatku VAT 8%),
– okresu gwarancji na wykonane roboty lecz nie mniej niż 36 miesięcy,
– terminu realizacji robót.

Pożądany termin wykonania robót: nie później niż do końca stycznia 2024

Oferta powinna ponadto zawierać:
– numer KRS lub oświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z podaniem numeru NIP
– kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
– referencje na prace wykonane w ostatnim okresie,
– oświadczenie o związaniu ofertą przez okres nie krótszy niż 30 dni

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie, lub drogą elektro­niczną na adres: mogilnicki@adeon.com.pl

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz nieprzyjęcia oferty bez podania przyczy­ny.

Zapraszamy do zapoznania się z innymi konkursami

 

Podobne wpisy