Konkurs nr 03/10/2023

Konkurs ofert na przeprowadzenie kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych w budynkach zarządzanych przez ADEON

Adres robót: Bielsko-Biała.
Zamawiający: Wspólnoty Mieszkaniowe reprezentowana przez „Zarządzanie Nieruchomościami Adeon sp. z o.o.” w Bielsku-Białej

Osoby posiadające uprawnienia elektryczne G1 (dozorowe „D” oraz wykonawcze „E” – pracowni­ków wykonujących pomiary) zainteresowane uzyskaniem zlecenia na przeprowadzenie kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych Wspólnot Mieszkaniowych (około 18 budynków) proszone są o złożenie w terminie do 20.12.2023. ofert z podaniem:
– ceny jednostkowej przeglądu części wspólnych (za każdą klatkę schodową),
– ceny jednostkowej przeglądu jednego mieszkania,
– informacji o posiadanym doświadczeniu w wykonywaniu kontroli instalacji elektrycznych.

Oferta winna zawierać:
– uwierzytelnioną kopię uprawnień „D” – osób nadzorujących przeglądy instalacji elektrycznych,
– uwierzytelnioną kopię uprawnień „E” – osób wykonujących przeglądy instalacji elektrycznych,
– informację dotyczącą stosowanych do przeglądu urządzeń i dokumenty ich legalizacji,
– zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/wypis z KRS,
– polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Pożądany termin przeprowadzenia kontroli – do dnia 31.10.2024.

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie, lub drogą elektroniczną na adres: mogilnicki@adeon.com.pl

Formularz cenowy do pobrania.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Zapraszamy do zapoznania się z innymi konkursami. 

 

Podobne wpisy