Konkurs nr 1/01/2024

Konkurs ofert na przeprowadzenie kontroli stanu technicznego instalacji gazowych i odczytu wodomierzy w budynkach zarządzanych przez ADEON

Adres robót: Bielsko-Biała.
Zamawiający: Wspólnoty Mieszkaniowe reprezentowana przez „Zarządzanie Nieruchomościami ADEON Sp. z o.o.” w Bielsku-Białej.

Osoby posiadające uprawnienia gazowe (dozorowe „D” oraz wykonawcze „E” – pracowni­ków wykonujących przeglądy) zainteresowane uzyskaniem zlecenia na przeprowadzenie kontroli stanu technicznego instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych Wspólnot Mieszkaniowych (około 3.000 lokali) proszone są o złożenie w terminie do 29.02.2024. ofert z podaniem:
– ceny jednostkowej przeglądu to jest dla jednego lokalu wraz z odczytem wodomierza (y),
– ceny jednostkowej przeglądu (poziomów i pionów) należących do części wspólnej nieruchomości,
– informacji o posiadanym doświadczeniu w wykonywaniu kontroli instalacji gazowych.

Oferta winna zawierać:
– uwierzytelnioną kopię uprawnień „D” – osób nadzorujących przeglądy instalacji gazowych
– uwierzytelnioną kopię uprawnień „E” – osób wykonujących przeglądy instalacji gazowych
– informację dotyczącą stosowanych do przeglądu urządzeń i dokumenty ich legalizacji
– zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej/wypis z KRS
– polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej

Pożądany termin przeprowadzenia kontroli – do dnia 15.06.2024.

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie, lub drogą elektroniczną na adres: oferty@adeon.com.pl

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Zapraszamy do zapoznanie się z innymi konkursami

Podobne wpisy