Konkurs nr 01/09/2023- uwaga zmiana terminu składania ofert i wykonania prac

Konkurs ofert na remont schodów wejściowych budynku przy ul. Drobnej 14A w Bielsku-Białej

Adres robót: Bielsko-Biała, ul. Drobnej 14A.

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Drobnej 14A reprezentowana przez „Zarządzanie Nieruchomościami Adeon sp. z o.o.” w Bielsku-Białej.
Opis czynności do wykonania:
Roboty są opisane w przedmiarze robót. Przedmiar robót przewiduje zastosowanie technologii tradycyjnej (płytki ceramiczne na zaprawie klejowej) oraz kamiennego dywanu na żywicy.

Zamawiający dopuszcza również wykonanie remontu schodów w innych technologiach.

Dostawa materiałów i sprzętu po stronie Wykonawcy.
Termin płatności: do 30 dni od złożenia faktury wraz z protokołem odbioru robót.
Osoby zainteresowane wykonaniem ww. prac proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku (po uprzednim umówieniu terminu) oraz złożenie w terminie do 31.12.2023. ofert z podaniem:

– ceny robót netto i brutto (stawka podatku VAT 8%),
– okresu gwarancji na wykonane roboty lecz nie mniej niż 60 miesięcy,
– terminu realizacji robót,
– proponowane zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Pożądany termin wykonania robót: I – II Kwartał 2024r.

Oferta powinna ponadto zawierać:

– aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
– kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
– referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat,
– oświadczenie o związaniu ofertą przez okres nie krótszy niż 30 dni

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie, lub drogą elektroniczną na adres: mogilnicki@adeon.com.pl

Przedmiar robót

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Zapraszamy do zapoznania się z innymi konkursami.

Podobne wpisy