Konkurs 2/11/2023 – uwaga zmiana terminu składania ofert

Konkurs ofert na wykonanie wymiany instalacji elektrycznej w częściach wspólnych budynku przy ul. Grunwaldzkiej 39 w Bielsku-Białej.

Adres robót: Bielsko-Biała, ul. Grunwaldzka 39.

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej 39 reprezentowana przez „Zarządzanie Nieruchomościami ADEON Sp. z o.o.” w Bielsku-Białej.

Opis czynności do wykonania:
– wymiana głównych WLZ,
– wymiana rozdzielni głównych wraz z rozłącznikami typu STV, rozłącznikami p. poż DPX/FRX z wyzwalaczem, zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym B+C, wyłącznikami różnicowo-prądowymi, wyłącznikami nadprądowymi,
– wymiana WLZ do mieszkań (3 fazowe) oraz administracyjne (1 fazowe),
– wymiana rozdzielni licznikowych do mieszkań i administracyjnych wraz z zabezpieczeniami,
– wymiana przewodów domofonowych UTP kat. 6,
– niezbędne roboty demontażowe, tynkarskie itp.,
– opłaty na rzecz Tauron
– odbiorcze badanie instalacji elektrycznej zgodnie z normą PN-IEC 60364-6-61:2000,
– wykonanie dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej spo­rządzonej w systemie Auto­Cad, MS Word, MS Excel lub programie wskazanym przez Zlecenio­dawcę. Dokumentacja ta powinna w szczególności zawierać: opis techniczny wykonanych prac, dokumentację rysunko­wą powykonawczą, instrukcję eksploatacji, oświadczenie kierownika ro­bót/budowy o wykona­niu robót zgodnie z przepisami.

Dostawa materiałów i sprzętu po stronie Wykonawcy.
Termin płatności: do 30 dni od złożenia faktury wraz z protokołem odbioru robót.
Wzór umowy zostanie przesłany na życzenie oferenta.

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu robót elektrycznych zainteresowane wykonaniem ww. prac proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku (po uprzednim umówieniu terminu) oraz złożenie w terminie do 29.02.2024r. ofert z podaniem:
– ceny robót netto i brutto (stawka podatku VAT 8%),
– okresu gwarancji na wykonane roboty lecz nie mniej niż 36 miesięcy,
– terminu realizacji robót.
Pożądany termin wykonania robót: nie później niż do końca marca 2024r.

Oferta powinna ponadto zawierać:
– numer KRS lub oświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z podaniem numeru NIP
– kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
– referencje na prace wykonane w ostatnim okresie,
– oświadczenie o związaniu ofertą przez okres nie krótszy niż 30 dni

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie, lub drogą elektro­niczną na adres: oferty@adeon.com.pl
Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz nieprzyjęcia oferty bez podania przyczy­ny.

Zapraszamy do zapoznania się z innymi konkursami.

Podobne wpisy