Konkurs 1/10/2023 – uwaga zmiana terminu składania ofert i wykonania prac

Konkurs ofert na remont schodów wewnętrznych budynku przy ul. Piotra Skargi 1 w Bielsku-Białej

Adres robót: Bielsko-Biała, ul. Piotra Skargi 1.

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Piotra Skargi 1 reprezentowana przez „Zarządzanie Nieruchomościami ADEON Sp. z o.o.” w Bielsku-Białej.

Konkurs obejmuje wykonanie remontu wewnętrznych schodów w wiatrołapie.
Opis czynności do wykonania:
– oczyszczenie całości schodów: strumieniowanie, a następnie mycie z dodatkiem środków chemicznych,
– odkucie luźnych części,
– odsolenie,
– wzmocnienie preparatem opartym na estrach kwasu krzemowego (np. Remmers KSE 300),
– zbrojenie nosków schodów,
– wyrównanie powierzchni schodów masą do uzupełniania ubytków,
– zeszlifowanie nadmiaru masy wraz z groszkowaniem,
– hydrofobizowanie powierzchni.

Dostawa materiałów i sprzętu po stronie Wykonawcy.
Termin płatności: do 30 dni od złożenia faktury wraz z protokołem odbioru robót.

Osoby posiadające doświadczenie w wykonywaniu remontów elementów z kamienia zainteresowane wykonaniem ww. prac proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku (po uprzednim umówieniu terminu) oraz złożenie w terminie do 31.12.2023 ofert z podaniem:
– ceny robót netto i brutto (stawka podatku VAT 8 %),
– okresu gwarancji na wykonane roboty lecz nie mniej niż 60 miesięcy,
– terminu realizacji robót,
– proponowane zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Pożądany termin wykonania robót: pierwszy kwartał 2024 r.

Oferta powinna ponadto zawierać:
– aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
– kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
– referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat,
– oświadczenie o związaniu ofertą przez okres nie krótszy niż 30 dni.

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie, lub drogą elektroniczną na adres: mogilnicki@adeon.com.pl

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Zapraszamy do zapoznania się z innymi konkursami.

Podobne wpisy