Konkurs 02/05/2024

Konkurs ofert na remont tarasu VI piętra budynku przy ul. Bohaterów Warszawy 26 w Bielsku-Białej

Adres robót: Bielsko-Biała, ul. Bohaterów Warszawy 26, taras VI piętra.

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Bohaterów Warszawy 26 reprezentowana przez „Zarządzanie Nieruchomościami Adeon Sp. z o.o.” w Bielsku-Białej.

Opis czynności do wykonania:
Roboty są opisane w projekcie wykonawczym remontu posadzki VII piętra oraz we wstępnym kosztorysie  (który wraz z projektem dostępny jest w w siedzibie zarządcy lub  zostaną przesłany w formie pliku dwg, docx lub pdf na wniosek zainteresowanych oferentów)
Projekt jest dostępny w siedzibie naszej firmy lub zostanie przesłany w formie elektronicznej (pliki pdf i dwg) na wniosek zainteresowanych oferentów.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych rodzajów membrany EPDM niż wskazana w kosztorysie ślepym

Dostawa materiałów i sprzętu po stronie Wykonawcy.
Termin płatności: do 30 dni od złożenia faktury wraz z protokołem odbioru robót.

Osoby posiadające doświadczenie w wykonywaniu remontów balkonów i tarasów zainteresowane wykonaniem ww. prac proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku (po uprzednim umówieniu terminu) oraz złożenie w terminie do 30.06.2024r. ofert z podaniem:
– ceny robót netto i brutto (stawka podatku VAT 8%),
– okresu gwarancji na wykonane roboty lecz nie mniej niż 36 miesięcy,
– terminu realizacji robót,

Pożądany termin wykonania robót: nie później niż do końca września 2024r.

Oferta powinna ponadto zawierać:
– NIP i Regon firmy
– kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
– referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat,
– oświadczenie o związaniu ofertą przez okres nie krótszy niż 40 dni.

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie, lub drogą elektroniczną na adres: oferty@adeon.com.pl

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Zapraszamy do zapoznania się innymi konkursami

 

Podobne wpisy