Konkurs 01/06/2024

Konkurs ofert na opracowanie dokumentacji technicznej remontu balkonów budynku przy ul. Bohaterów Warszawy 26 w Bielsku-Białej.

Adres robót: Bielsko-Biała, ul. Bohaterów Warszawy 26, balkony pięter od 1 do 5, na froncie budynku oraz z tyłu.

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Bohaterów Warszawy 26 reprezentowana przez „Zarządzanie Nieruchomościami Adeon sp. z o.o.” w Bielsku-Białej.

Opis czynności do wykonania:
– wykonanie inwentaryzacji istniejących balkonów;
– sporządzenie projektu wykonawczego wraz z rysunkami warsztatowymi;
– sporządzenie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego;
– sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót;
– sporządzenie informacji BIOZ;
– pełnienie nadzoru autorskiego.

Opis prac projektowych jest dostępny w siedzibie ZN Adeon lub zostanie przesłany w formie elektronicznej (plik *.doc) na wniosek zainteresowanych oferentów.

Termin płatności: do 30 dni od złożenia faktury wraz z protokołem odbioru dokumentacji.

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w projektowaniu zainteresowane wykonaniem ww. prac proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku (po uprzednim umówieniu terminu) oraz złożenie w terminie do 30.09.2024r ofert z podaniem:
– ceny robót netto i brutto;
– okresu gwarancji na wykonane roboty lecz nie mniej niż 36 miesięcy;
– terminu wykonania zlecenia;
– proponowane zabezpieczenie należytego wykonania zlecenia.

Pożądany termin wykonania zlecenia: nie później niż do końca października 2025r.

Oferta powinna ponadto zawierać:
– NIP i Regon firmy;
– kopię uprawnień do projektowania lub wskazanie numeru uprawnień (osoby wpisane do e-CRUB);
– wskazanie numeru członkowskiego we właściwej izbie inżynierów budownictwa;
– referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat;
– oświadczenie o związaniu ofertą przez okres nie krótszy niż 40 dni.

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie, lub drogą elektroniczną na adres: oferty@adeon.com.pl

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Zapraszamy do zapoznania się z innymi konkursami

Podobne wpisy