Konkurs ofert na malowanie klatki schodowej w budynku przy ul. Legionów 37 w Bielsku-Białej

 

Adres robót: Bielsko-Biała, ul. Legionów 37

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Legionów 37 reprezentowana przez Zarządzanie Nieruchomościami „Adeon” sp. z o.o. w Bielsku-Białej

Opis robót do wykonania:

1. Przygotowanie ścian do malowania.

2. Zabezpieczenie drzwi i okien przed malowaniem.

3. Wykonanie lamperii olejnej.

4. Malowanie ścian farbą emulsyjna.

5. Malowanie poręczy krat, rur, grzejników farbą olejną.

6. Uporządkowanie po robotach.

Dostawa materiałów: po stronie Wykonawcy

Sprzęt: po stronie Wykonawcy.

Termin płatności: 30 dni od złożenia faktury wraz z protokołem odbioru robót.

 

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu robót malarskich w budynkach mieszkalnych zainteresowane wykonaniem ww. prac proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku oraz złożenie w terminie do 23.07.2021 r. ofert z podaniem:

- ceny robót netto i brutto,

- okresu gwarancji na wykonane roboty,

- terminu realizacji robót – należy uwzględnić etapową realizację prac; I etap koniec 2021r. lub początek 2022r., kolejny po zgromadzeniu przez Wspólnotę środków.

 

Pożądany termin wykonania robót: do końca listopada 2021 r.

Oferta powinna ponadto zawierać:

- aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie, lub drogą elektroniczną na adres: radoslawmeisner@adeon.com.pl

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

 

Wyszukaj na naszej stronie

JSN Metro is designed by JoomlaShine.com