Konkurs ofert na remont instalacji gazowej w budynku przy ul. Partyzantów 29B w Bielsku-Białej

 

Adres robót: Bielsko-Biała, ul. Partyzantów 29B

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Partyzantów 29B reprezentowana przez Zarządzanie Nieruchomościami „Adeon” sp. z o.o. w Bielsku-Białej

Opis robót:

Zakres robót:

- remont instalacji gazowej zgodnie z projektem z 2019 r. (celem udostępnienia dokumentacji prosimy o kontakt mailowy na adres: witkowski@adeon.com.pl) i przełączenie odbiorców indywidualnych do nowej instalacji,

- załatwienie spraw formalnych związanych z plombowaniem gazomierzy,

- przeprowadzenie próby szczelności instalacji gazowej przez osobą posiadającą stosowne uprawnienia i przekazanie protokołu z próby szczelności,

- uprzątnięcie nieruchomości po zakończeniu prac.

 

Dostawa materiałów i sprzętu po stronie Wykonawcy.

Termin płatności: 30 dni od złożenia faktury wraz z protokołem odbioru robót.

 

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu robót instalacji gazowej zainteresowane wykonaniem ww. prac proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku, zapoznanie się z przedmiarem robót oraz złożenie w terminie do 11.06.2020 r. ofert przygotowanych na bazie dołączonego przedmiaru z podaniem:

- ceny robót netto i brutto,

- okresu gwarancji na wykonane roboty,

- terminu realizacji robót.

 

Pożądany termin wykonania robót: III kwartał 2020 roku

 

Oferta powinna ponadto zawierać:

- aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje (co najmniej 2) na podobne prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie, lub drogą elektroniczną na adres: witkowski@adeon.com.pl

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

 

Wyszukaj na naszej stronie

JSN Metro is designed by JoomlaShine.com