Konkurs ofert na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i drenażu przy ul. Grażyny 7 w Bielsku-Białej

 

Adres robót: Bielsko-Biała, ul. Grażyny 7

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Grażyny 7 reprezentowana przez Zarządzanie Nieruchomościami „Adeon” sp. z o.o. w Bielsku-Białej

Opis robót do wykonania:

1. Wykonanie izolacji pionowej ścian budynku (połowa ściany południowo-zachodniej, ściana północno-zachodnia – szczytowa, ściana północno-zachodnia – frontowa łącznie ok. 35 mb.) tj.:

- wykonanie wykopu (w tym zapewnienie dostępu do budynku),

- oczyszczenie ścian,

- zaizolowanie ścian masą asfaltową (Dysperbit lub podobne),

- zabezpieczenie ścian folią kubełkową z listwą zabezpieczającą,

- położenie rur drenarskich,

- podłączenie drenażu do kanalizacji,

- wykonanie obsybki filtracyjnej z geowłókniną,

- wypełnienie wykopu,

- wykonanie opaski (kamień płukany + obrzeża chodnikowe).

2. Uporządkowanie terenu po robotach.

 

Dostawa materiałów i sprzęt po stronie Wykonawcy.

Termin płatności: do 30 dni od złożenia faktury wraz z protokołem odbioru robót.

 

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu ww. robót zainteresowane wykonaniem ww. prac proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku oraz złożenie w terminie do 29.11.2019 r. ofert z podaniem:

- proponowanej ceny wykonania robót,

- okresu gwarancji na wykonane roboty,

- terminu realizacji robót.

Pożądany termin wykonania robót: do 30.06.2020 r.

Oferta powinna ponadto zawierać:

- aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- co najmniej 2 referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat.

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie, lub drogą elektroniczną na adres: radoslawmeisner@adeon.com.pl

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Wyszukaj na naszej stronie

JSN Metro is designed by JoomlaShine.com