Konkurs ofert na malowanie 2 klatek schodowych w budynku przy ul. Młodości 5 w Bielsku-Białej

 

Adres robót: Bielsko-Biała, ul. Młodości 5

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Młodości 5 reprezentowana przez Zarządzanie Nieruchomościami „Adeon” sp. z o.o. w Bielsku-Białej

Opis robót do wykonania:

1. Przygotowanie ścian do malowania.

2. Zabezpieczenie drzwi i okien przed malowaniem.

3. Wykonanie lamperii – marmolit.

4. Malowanie ścian farbą emulsyjną.

5. Malowanie poręczy, krat, rur, grzejników farbą olejną.

6. Uporządkowanie klatek schodowych po robotach.

Dostawa materiałów: po stronie Wykonawcy

Sprzęt: po stronie Wykonawcy.

Termin płatności: do 30 dni od złożenia faktury wraz z protokołem odbioru robót.

 

Osoby posiadające doświadczenie w wykonywaniu robót malarskich, zainteresowane wykonaniem ww. prac proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku oraz złożenie w terminie do 21.08.2019 r. ofert z podaniem:

- ceny robót netto i brutto,

- okresu gwarancji na wykonane roboty,

- terminu realizacji robót.

 

Pożądany termin wykonania robót: do końca listopada 2019

Oferta powinna ponadto zawierać:

- aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- informację o pracach wykonanych w okresie ostatnich 2 lat.

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie lub drogą elektroniczną na adres: radoslawmeisner@adeon.com.pl

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.