Konkurs ofert na remont ściany szczytowej budynku głównego przy ul. 11 Listopada 78 w Bielsku-Białej

UWAGA: zmiana terminu składania ofert i zakresu robót

 

Adres robót: Bielsko-Biała, ul. 11 Listopada 78

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. 11 Listopada 78 reprezentowana przez „Zarządzanie Nieruchomościami Adeon Sp. z o.o.” w Bielsku-Białej

Opis robót do wykonania:

1. Montaż i demontaż rusztowania oraz zabezpieczenie okien, obróbek blacharskich itp.

2. Zabezpieczenie dachu budynku 11 Listopada 76 (nieruchomość przyległa do ściany szczytowej).

3. Usunięcie cementowych tynków.

4. Przemurowanie części lica ściany (w miarę potrzeb).

5. Spoinowanie muru.

6. Wykonanie tynków gładkich silikatowych lub silikonowych wraz z kolorystyką – ciepłe szarości (dopuszczone tynki barwione w masie).

7. Uporządkowanie po robotach.

Powierzchnia ściany ok. 185 m2 (koszty do rozliczenia kosztorysem powykonawczym).

Dostawa materiałów: po stronie Wykonawcy

Sprzęt: po stronie Wykonawcy.

Termin płatności: 30 dni od złożenia faktury wraz z protokołem odbioru robót.

 

Osoby posiadające uprawnienia oraz doświadczenie w wykonywaniu robót elewacyjnych w budynkach zabytkowych zainteresowane wykonaniem ww. prac proszone są o przeprowadzenie oględzin budynku oraz złożenie w terminie do 1.07.2019 r. ofert z podaniem:

- proponowanej technologii wykonania robót,

- ceny robót brutto,

- okresu gwarancji na wykonane roboty,

- terminu realizacji robót.

 

Pożądany termin wykonania robót: lipiec-wrzesień 2019.

Oferta powinna ponadto zawierać:

- aktualny odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- kopię polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

- referencje na prace wykonane w okresie ostatnich 2 lat.

 

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie, lub drogą elektroniczną na adres: radoslawmeisner@adeon.com.pl

 

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.