• OGŁOSZENIE
  • promo2
  • promo3


"Zarządzanie Nieruchomościami
 ADEON Sp. z o.o."

adres:
ul. Partyzantów 44

43-300 Bielsko-Biała
biuro czynne:
poniedziałek, wtorek, czwartek: 8:00-15:00

środa: 8:00-16:00
piątek: 8:00-14:00
tel.: 33 496 19 16, 33 496 19 20
e-mail: zarzadcy@adeon.com.pl, info@adeon.com.pl
zarządcy nieruchomości: kontakt

AKTUALIZACJA 07.06.2021 r.

W związku z zagrożeniem epidemicznym informujemy, że obsługa Klientów w biurze Spółki odbywa się w następujący sposób:

1. W Sekretariacie może przebyw jedna osoba. Prosimy wchodzić pojedynczo.

2. W przypadku potrzeby osobistego kontaktu z pracownikami Spółki, ze względów organizacyjnych prosimy, o telefoniczne umówienie spotkania.

3W pomieszczeniach Spółki należy stosować maseczki ochronne i przestrzegać obowiązujących zasad zachowania dystansu społecznego.

 

AKTUALIZACJA 27.10.2020 r.

W związku zagrożeniem epidemicznym informujemy, że mając na względzie dobro Państwa oraz w celu zapewnienia ciągłości pracy biura Spółki (rozliczeń zarządzanych nieruchomości) podejmujemy od 27.10.2020 r. następujące działania prewencyjne:

1) Wstrzymujemy bezpośrednią obsługę stron.

2) Wszystkie pilne sprawy prosimy załatwiać drogą telefoniczną lub mailowo; na stronie www.adeon.com.pl w zakładce „Nasza Firma” podane są dane kontaktowe.

3) Kontakt osobisty jest możliwy jedynie w przypadku jego niezbędności i po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

4) Przed wejściem do biura wystawiona jest skrzynka, w której można pozostawiać korespondencję; ze względu na ochronę danych osobowych prosimy o pozostawianie korespondencji w zamkniętych kopertach. Nadmieniamy, że na parterze budynku znajduje się skrzynka pocztowa w której również można pozostawić korespondencję.

AKTUALIZACJA 21.07.2020 r.

W związku z zagrożeniem epidemicznym informujemy, że obsługa Klientów w biurze Spółki odbywa się w następujący sposób:

1. W Sekretariacie może przebyw jedna osoba. Prosimy wchodzić pojedynczo.

2. W przypadku potrzeby osobistego kontaktu z pracownikami Spółki, ze względów organizacyjnych prosimy, o telefoniczne umówienie spotkania.

3. W pomieszczeniach Spółki należy stosować maseczki ochronne i przestrzegać obowiązujących zasad zachowania dystansu społecznego.

AKTUALIZACJA 23.03.2020 r.

Informujemy, że związku zagrożeniem epidemicznym i zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej, na klatkach schodowych w zarządzanych przez nas budynkach będą prowadzone czynności dezynfekcyjne elementów, które zazwyczaj mają kontakt z dłońmi (poręcze, domofony itp.). Niemniej z naszej strony dodatkowo zalecamy w miarę możliwości unikanie kontaktu z tego typu powierzchniami.

W miarę rozwoju sytuacji epidemicznej stosowane środki zapobiegające rozprzestrzenianiu epidemii mogą ulegać zmianie na poszczególnych zarządzanych budynkach, stosownie do indywidualnych potrzeb.

AKTUALIZACJA 17.03.2020 r.

W związku zagrożeniem epidemicznym informujemy, że mając na względzie dobro Państwa oraz w celu zapewnienia ciągłości pracy biura Spółki (rozliczeń zarządzanych nieruchomości) podejmujemy od 17.03.2020 r. następujące działania prewencyjne:

1) Wstrzymujemy bezpośrednią obsługę stron.

2) Wszystkie pilne sprawy prosimy załatwiać drogą telefoniczną lub mailowo; na stronie www.adeon.com.pl w zakładce „Nasza Firma” podane są dane kontaktowe.

3) Kontakt osobisty jest możliwy jedynie w przypadku jego niezbędności i po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

4) Przed wejściem do biura wystawiona jest skrzynka, w której można pozostawiać korespondencję; ze względu na ochronę danych osobowych prosimy o pozostawianie korespondencji w zamkniętych kopertach. Nadmieniamy, że na parterze budynku znajduje się skrzynka pocztowa w której również można pozostawić korespondencję.

12.03.2020

W związku zagrożeniem epidemiologicznym koronawirusem (COVID-19) informujemy, że mając na względzie dobro Państwa oraz w celu zapewnienia ciągłości pracy biura Spółki (rozliczeń zarządzanych nieruchomości) podejmujemy od dnia 16 marca 2020 r. następujące działania prewencyjne:

1) Odwołujemy Zebrania Wspólnot Mieszkaniowych, których terminy ustalono w marcu br.

2) Nie zawieszamy funkcjonowania biura, ale prosimy wszystkich naszych interesantów o stosowanie następujących zasad  komunikowania się z nami:

  • jeżeli sprawa nie wymaga osobistej obecności w biurze, to prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.),
  • w sytuacji niezbędnej obecności w biurze prosimy o podanie w sekretariacie przedmiotu sprawy i dostosowanie się do wskazanego przez pracownika sposobu dalszej komunikacji.

Szanowni Państwo, zdajemy sobie sprawę z utrudnień jakie wywołują zaproponowane przez nas działania prewencyjne, ale traktujemy sprawę jako stan wyższej konieczności. Przekonani jednak jesteśmy, że są one niezbędne, a przekonują nas zarówno zapytania niektórych z Państwa - czy odbędzie się zebranie – ale również i nasze obawy, jak można byłoby realizować rozliczenia z kontrahentami wspólnot, gdyby pracownicy biura poddani byli kwarantannie.

 

W dniu 19.11.2019 r. Rada Miejska w Bielsku-Białej podjęła uchwałę w sprawie podwyżek opłat za odbiór odpadów komunalnych.

Nowe stawki od 1.01.2020 r. wyniosą:

1. Dla odpadów zbieranych selektywnie:

- 26,00 zł dla 1-osobowego gospodarstwa,

- 52,00 zł dla 2-osobowego gospodarstwa,

- 78,00 zł dla 3-osobowego gospodarstwa,

- 91,00 zł dla 4-osobowego gospodarstwa,

- 92,00 zł dla 5-osobowego gospodarstwa,

- 93,00 zł dla 6-osobowego gospodarstwa,

- 94,00 zł dla 7 i więcej osobowego gospodarstwa;

2. Dla odpadów zbieranych nieselektywnie:

- 52,00 zł dla 1-osobowego gospodarstwa,

- 104,00 zł dla 2-osobowego gospodarstwa,

- 156,00 zł dla 3-osobowego gospodarstwa,

- 182,00 zł dla 4-osobowego gospodarstwa,

- 184,00 zł dla 5-osobowego gospodarstwa,

- 186,00 zł dla 6-osobowego gospodarstwa,

- 188,00 zł dla 7 i więcej osobowego gospodarstwa.

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, od września 2019 r. następuje zmiana terminów do składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgłoszenie zmiany - w formie pisemnego oświadczenia - winno być obecnie dokonane zarządcy nieruchomości niezwłocznie, a najpóźniej do 3 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Złożenie deklaracji po tym terminie spowoduje, że zostanie ona uwzględniona dopiero od miesiąca, w którym złożono deklarację.

2 lipca 2019 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 13 czerwca 2019 r .o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw. Wprowadzone zmiany obejmują m.in. ustawę o własności lokali z 24 czerwca 1994 r., wprowadzając bardzo istotne zmiany w funkcjonowaniu tzw. małych wspólnot mieszkaniowych (składających się z nie więcej niż siedmiu lokali).

Od 1.01.2020 r. małe wspólnoty mieszkaniowe będą funkcjonować na dotychczasowych zasadach jedynie w budynkach, gdzie są nie więcej niż trzy lokale. Natomiast wspólnoty mieszkaniowe składające się co najmniej z czterech lokali, będą funkcjonować na takich samych zasadach jak obecnie tzw. duże wspólnoty mieszkaniowe (powyżej siedmiu lokali w budynku).
Najważniejsze konsekwencje powyższych zmian to:
1. Wspólnoty mieszkaniowe (złożone z 4 do 7 lokali) będą zobowiązane do wyboru Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej, który z mocy ustawy o własności lokali pełni funkcję organu wspólnoty. Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej (art. 20 i następne ustawy o własności lokali) składa się z jednej lub kilku osób fizycznych i jest upoważniony do reprezentowania wspólnoty mieszkaniowej na zewnątrz, może też podejmować samodzielnie czynności zwykłego zarządu.
2. Decyzje przekraczające czynności zwykłego zarządu (w formie uchwał), będą zapadały większością głosów liczoną według wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej - nie będzie wymagana jak dotychczas jednomyślność

Więcej szczegółowych informacji podamy zarządzanym przez nas wspólnotom mieszkaniowym na zebraniach sprawozdawczych w 2020 r.

1. Z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntu automatycznie przekształca się w prawo własności gruntu.

 

2. Podstawą wpisu prawa własności w księgach wieczystych, będzie zaświadczenie wydawane przez upoważniony organ (w przypadku gruntów na terenie Bielska-Białej będzie to w większości przypadków Prezydent Miasta).

Na wydanie zaświadczenia organ ma 12 miesięcy (w razie potrzeby np. planowana sprzedaż nieruchomości, zaświadczenie może być wydane wcześniej na wniosek strony).

Zaświadczenie organ przesyła właścicielowi nieruchomości oraz sądowi wieczystoksięgowemu, który z urzędu dokonuje wpisu do księgi wieczystej, o czym również powiadamia właściciela.

 

3. Z tytułu przekształcenia nowy właściciel gruntu ponosi, na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu opłatę, której wysokość jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Opłata jest wnoszona przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia.

 

4. Zgodnie z Ustawą o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego (…) w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym przysługuje bonifikata od tej opłaty w wysokości:

    1)  60% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie;

    2)  50% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu;

    3)  40% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu;

    4)  30% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu;

    5)  20% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu;

    6)  10% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu.

 

Analogiczne bonifikaty w stosunku do nieruchomości stanowiących własność gminy Bielsko-Biała (pod warunkiem niezalegania z opłatami z tyt. użytkowania wieczystego) przyjęła Rada Miejska w Bielsku-Białej uchwałą III/25/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. 

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie może udzielić Urząd Miejski w Bielsku-Białej.

AKTUALIZACJA:

Informujemy, że zgodnie z art. 20 ust. 1 Ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego (…) "Opłatę należną za rok 2019 wnosi się w terminie do dnia 29 lutego 2020 r."

 

Poniżej przedstawiamy link do strony internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej z informacją w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego.

http://www.um.bielsko.pl/aktualnosc-6178-komunikat_wydzialu_mienia_gminnego_i.html

W trakcie wizji przeprowadzanych na budynkach w związku z zalaniami lokali, często spotykamy się z sytuacją braku jakichkolwiek rewizji umożliwiających dostęp do instalacji wodno-kanalizacyjnych w wyremontowanych łazienkach, czasami podobne sytuacje dotyczą remontów pomieszczeń kuchennych.

Oczywiście nie ma przepisów, które zakazują zabudowywać instalacje wodno-kanalizacyjne, jednak trzeba mieć na uwadze, że nawet nowa instalacja może ulec awarii. Przyczyną może być wada materiału, zapchanie rury kanalizacyjnej (zwłaszcza przy niezachowaniu wymaganych spadków), czy wada montażowa – zawsze może wystąpić błąd człowieka.

Należy zwrócić uwagę, że ok. ¾ przypadków zalań z instalacji wod.-kan. jest spowodowana awariami na poziomach wod.-kan. i przyłączeniach urządzeń (wężyki, śrubunki itp.), a więc na instalacji wewnętrznej w lokalu, za którą odpowiedzialność ponoszą właściciele lokali. W takich przypadkach to właściciel lokalu będzie pokrywał koszty likwidacji szkód w zalanym lokalu jak i koszt naprawy instalacji w swoim lokalu.

Brak odpowiednich rewizji powoduje wielokrotnie konieczność rozkuwania – stosowanych obecnie powszechnie – kafelek, a można tego uniknąć, gdyż jest wiele sposobów na wykonanie niezbędnych rewizji w sposób praktycznie niewidoczny – każda dobra ekipa remontowa sobie z tym poradzi. Szczególnej uwagi wymaga zabudowa kabiny prysznicowej, gdzie często brodzik zabudowywany jest w sposób uniemożliwiający wyczyszczenie syfonu. Często też pod brodzikiem nie są wykonywane żadne zabezpieczenia przed wilgocią (folia w płynie czy chociażby kafelki), przez co nawet niewielkie wycieki powodują zalanie lokalu poniżej.

Na koniec zwracamy też uwagę na konieczność zapewnienia dostępu do wodomierzy, które co 5 lat należy zgodnie z przepisami prawa legalizować. W praktyce oznacza to demontaż urządzenia, zatem powinien być zapewniony odpowiedni dostęp do śrubunków i zaworów przy wodomierzu.

Wobec powyższego zwracamy się z apelem o wykonywanie remontów w łazienkach i kuchniach w sposób, który uwzględni potrzeby prowadzenia ewentualnych prac remontowych instalacji wodno-kanalizacyjnych, co może pozwolić na uniknięcie dużych kosztów napraw w przypadku wystąpienia awarii.

Wyszukaj na naszej stronie

JSN Metro is designed by JoomlaShine.com